a Non-Profit Organization - 199-195

Wednesday, 14 December 2011

I am in-love

I am in-love with a beautiful man.
A man, who loved me first.

He has the most beautiful eyes
Everytime when I look into them
I see an ongoing depth, so inviting
so marvelously deep and full of
acceptance and desire for me, my love.

Whenever I look into His eyes
I find myself slipping away into a world
a place, so full of peace and understanding.
Jeus's love is so real, so true and honest.
So absolutely intense.

I just want to be in His love. 
I love His Love. The way He loves me,
makes me wanting more of Him.
I have grown so fond of the way He smell
It has become so familiar to me.
He has allowed me
to see Him, to touch and to love Him
He is so part of me.
He is in me 
Forever.

Tuesday, 13 December 2011

Petition against pornography on SA TV!

Please participate in this petition against pornography on SA TV.

http://www.voelgoed.co.za/skryfin/?p=80

(copy above link and PLEASE take part in the petition)

Monday, 12 December 2011

42day

In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. 


But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 


All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

~ 2 Tim 3:13-17

Wat is geloof?

Dit is die vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur....

Thursday, 8 December 2011

conditions do not apply

from a beloved friend

Moenie wegkruip nie

God:  Adam waar is jy?

Jy kan jouself vandag oof afvra: waar is ek...werklik?
As jy nie weet nie, of wel weet maar ontevrede daaroor is, is hierdie vir jou. 

Adam:  Ek het U hoor aankom en kruip nou weg. Ek was bang omdat ek sonder klere is (Gen. 3:9,10)

Dis verstommend wat ons alles sal doen ten einde te kan wegkruip. Ons sal onsself absoluut in werk verdiep, in 'n verhouding betrokke raak, 'n muur om ons bou - enigiets, solank ons tog net nie die waarheid in die oe hoef te kyk nie. God het goed geweet waar Adam was, maar God wou he dat Adam homself moes vind.

Jy is absoluut verlore totdat jy jouself vind.  Die probleem is dat solank jy wegkruip, jy 'n front voorhou.  Besef jy hoeveel emosionele energie jy verspil deur aan ander voor te gee jy is wat jy nie is nie?

Net 2 dinger is erger: om jouself en God oor jou ware self te probeer mislei. Jy sal dit moeilik vind om enigsins eerlik te wees omdat jy bang is mense deurgrond jou wese en vind die ware jy.

Is dit waar jy jouself vandag bevind?
Bang om in jou eie hart te kyk?

Die wonderlike nuus is dat Adam naak was, maar God het hom aangetrek; hy was skuldig, maar God het hom skoongewas, hy was angstig, maar God het hom getroos.

Wednesday, 7 December 2011

where do i run to?

i want to run i want to hide
i want Jesus by my side
i want to laugh i want to cry
but 2day i wanna die

the road is too long
the mountain's too high
the journey is too tuff
i've realised i'm not that strong

my defenses are low
my body is weak
my mind is made up
this time i need to go

to find myself
to find Jesus
to search through my heart
to look for the truth
to look for me-i am lost
to retrace my steps
to find what i did wrong
to mend the broken pieces
to take care of myself

where am i ?
who am i ?


i need to be whole again
i wanna laugh more
i need to cry less
my life is a mess

i want to dance in the rain
i want to laugh until it hurts
will i ever be whole again
will i ever be whole again
will i ever be whole again

Tatoeƫring

Geskryf deur Jimi le Roux

Ek het onderneem om iets oor tatoeering te skryf, en het ook nou te lank uitgestel. Die saak is eintlik heeltemal eenvoudig, maar laat ek maar net eers die opinies stel:

1) die tradisionele beskouing is dat die Bybel tatoeering vir ons uitdruklik verbied in Lev 19: 28 en dit is die einde van argument - wat is eintlik dan nog te se na so 'n duidelike opdrag (Ou vertaling)

Julle mag ook terwille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in jul vel maak nie. Ek is die HERE.

Die Jose sit om hierdie rede ook geen tatoeering op nie, en die wat tatoeering op het, mag (tradisioneel) nie in die Joodse begraafplaas begrawe word nie.

2) die meer resente beskouing (onder sommige) is dat die bg. uitleg nie korrek is nie en oor tatoeering gaan nie maar oor iets anders, of nie op ons van toepassing nie, en dat tatoeering us OK is.  Daar is dus ook Christene wat tatoeerings laat opsit.

Die agtergrond van tatoeering is natuurlik meer negatief. Let op die volgende:

* Heidene het hulleself getatoeer, 
en het spesifiek hulle gode se naam op hulleself geker. Tatoeering is dus geassosieer met barbaarsheid (selfs deur die Romeine) en afgodediens.  Die heidene het hulleself ook algemeen as rougebruik stukkend gesny - uit hartseer, maar ook as 'n offer.  Selfs die Jode het op 'n stadium meegedoen.  Die bg. vers verbied beide hierdie gebruike uitdruklik.

* Slawe en oortreders is natuurlik gebrandmerk,
nader na ons tyd was dit gewoontlik maar die rowwe ouens wat tatoeerings gedra het, matrose, gangsters, bikers, tronkvoels,... maw tatoeering was 'n teken van rebellie.

Tatoeering het tradisioneel dus aar 'n slegte naam. Konnotasies met tatoeering is dat dit steeds die rowwe ouens is wat tatoes dra, dat dit steeds uitdagend en onkonvensioneel is.

Kom ons keer terug na die Bybel.

1) Die teks is wel deeglik duidelik in Levitikus 19.  Die Jode verstaan dit uitdruklik en is heeltemal reg as hulle dan nie tatoeer nie.

2) Kom ons lees egter net een vers terug (v 27)

Julle mag die rand van julle hoofhare nie wegskeer nie. 
Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie.

Ortodokse Jode hou ook hier gebod nog net so - Joodse mans laat hulle baard groe en skeer dit nie eens netjies met 'n rand nie. Dis om hierdie vers gehoorsaam te wees. 

As Christene volg ons egter nie hierdie gebod nie.
Hoekom ignoreer ons dan die een vers en gehoorsaam die volgende een?

3) Kom ons lees egter nog 'n een vers terug (v 26)

Julle mag niks met bloed en al eet nie.
Julle mag nie met verklaring van voortekens of goelery omgaan nie.

Die eerste gedeelte het te doen met die belangrike Kosher-reel, wat die Jode net so volg. Ons eie vleis is egter nie Kosher geslag nie, en geen Jood sal sy mond daaran sit nie. Hulle koop net by 'n Kosher slagtery, en nie by Checkers of Pick 'n Pay nie.

As Christene volg ons egter nie hierdie gebod nie.
Hoekom ignoreer ons dan die een vers en gehoorsaam die volgende een?


4) Kom ons lees egter nog 'n een vers terug (v 19)
sien ons 'n opdrag dat ons nie twee soorte saad in dieselfde land mag saai nie, dat ons nie twee soorte klere saam mag dra nie (bv. wol en linne)

As Christene volg ons egter nie hierdie gebod nie.
Hoekom ignoreer ons dan die een vers en gehoorsaam die volgende een?

Julle moet my sabbatte onderhou en my heiligdom ontsien.  Ek is die HERE.

Ons hou  as Christene ook nie die Joodse sabbat nie, en rig nie ons geloofslewe op die (Joodse) tempel nie. Lees maar self verder in daardie hoofstuk na dinge wat ons ook nie meer doen nie.

Hoe moet ons dan nou hierdie vers verstaan?  Let op:

1) Ons is nie langer onder die Ou Testamentiese wet nie.
In Romeine en Galasiers maak Paulus dit duidelik dat Jesus ons losgekoop het vna die wet en dat Christene (ons) nie eers Jode hoef te wees (en die wet te hou, met offers, besnydenis, Sabbat, eetreels ens) te einde Christene te kan wees.  Hy se dat ons die wet volkome nakom as ons deur die Gees gelei word.

Lees Romeine 7-8 en Galasiers 2-5

2) Hoe kan ons dan onderskei?
wat in die ou Testament van toepassing is en wat nie?  Dit is inderdaad 'n gryserige area, maar ons onderskei tussen die kultiese wette en die morele wet. Die eersgenoemde is duidelik spesifieke sake bedoel vir Jode in hulle konteks, hulle hele kultiese stelsel (offers, tempel, feeste, ens) of dit is die toepassing van 'n algemene waarheid in hulle antieke kultuur en dieselfde waarheid sal in ons tyd 'n bietjie anders toegepas word. Die laasgenoemde is meer algemeen van aard -  die Tien Gebooie is 'n goeie voorbeeld - en is duidelik geldige beginsels vir alle tye en mense. 'n Ander nuttige maatstaf is hoe Jesus dit hanteer, want Hy het klem gele op die essensie van die wet, en by ander geleentheid eenvoudig 'n streep getrek deur 'n Ou Testamentiese wet (bv. Mat 5:38). Sy eie wet is dat ons mekaar moet liefhe (Johm 13:34) - dit is die vervulling van die hele wet (Rom 13:10).

3) Die kwessie van tatoeering val duidelik onder die e.g. kultiese wette. Dit het te doen met spesifieke heidense gebruike waarvan die Jode hulleself moes weerhou (soos die hele hoofstuk ten het in die konteks). Dit het te doen met:

*  afgodediens
*  rougebruik

4) In die N.T. is daar geen verdere verwysing na tatoeering nie. Paulus se ons liggame is 'n tempel vd Heilige Gees (1 Kor 6:19-20) en dat ons God in ons liggame moet verheerlik. Dit is inderdaad 'n belangrike beginsel, maar Paulus bedoel daar dat ons nie seksuele sondes moet begaan nie.  Dit is 'n vergryp aan ons liggaam, wat God se liggaam is.  Dit is 'n ope vraag of die gedagte sou impliseer dat ons nie aan ons liggame mag 'verbeter' nie.

Wat dan van:
* kosemetiese operasies (ook 'n 'permanente verbetering' van die liggaam)
* ortodontiese handeling
* operasies om gebreke reg te stel
* hare kleur, mooi aantrek, gym to gaan, ens om ons liggame 'mooier' te maak?

Dis te betwyfel of Paulus sulke dinge bedoel - hy skryf teen ydelheid.  Die NT se hele klem is eintlik weg van sulke tipe wettisisme af, en meer na 'n wander deur die Gees en 'n lewe van liefde.   Daar is sekere dinge in die NT (bv, die eet van offervleis, die vier van 'n spesiale dag (Sabbat) wat Paulus oorlaat aan die gewete van die Christen (sien Rom 14) en tatoeering van heel waarskynlik onder sulke temas.  In Openbaring lees ons interessant dat die Here SY NAAM op ons sal skryf (Openbaring 7:3, 14:1, 22:4) - aan die einde van die tyd is Hy dan die Groot Tatoeerder? Weereens sien ons dat tatoeering 'n geestelike konnotasie kry - getatoeer ('gemerk') nie vir die afgode nie, maar vir God.

lees meer hieroor by:
http://christianitytoday.com/ch/bytopic/missionsworldchristianity/tattoosofthecross/html


Tuesday, 6 December 2011

the women in me

A strong women
works out every day 2 keep her body in shape
but a women of strength
kneels in prayer to keep her soul in shape

A strong women
is afraid of anything
but a women of strength
shows courage in the midst of her fear

A strong women
won’t let anyone get the best of her
but a women of strength
gives the best of her to everyone

A strong women
walks sure footedly
but a women of strength
knows god with catch her when she falls

A strong women
wears the look of confidence on her face
but a women of strength
wears grace

A strong women
has faith that she is strong enough for the journey
but a women of strength
has faith that it is in the journey that she will become strong

Monday, 5 December 2011

hope in the desert

For I will pour... floods upon DRY land.
~ Isaiah 44:3


5/12/2011


morning has broken ... 4 me


a brand new ending

Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.

a storm

wasted days and wasted nights
how many of those have i not had
wasted hours waisted times
is my life all that bad

i have been rejected and alone
afraid and misled
holding on to something that cannot be
desiring something, but i'm not free

waking up at night
dreaming of something i hoped i could have
desperately making it right
thinking this is what i want

searching and scanning the crowds
for a once beloved face
wishing and hoping for a brand new start
for a new light to shine in my heart

i'm a faker i'm a loser
i'm a lover i'm sinner
i'm a women i'm a friend
why am i following this trend

my sins caused me 2 b a disgrace
to the one i love by far the most
knowing this could have cost me his grace
it made me fell flat on my face

will i ever get it back
weeping and reaping from the choices i have made
how long will my journey in the desert last
i need to rid of the wrongs in my past

a storm is brewing on the horizon
i want to hide i want to run
how could i thought it 2 b fun
oh God I really need the 4giveness of Your Son

Sunday, 4 December 2011

Yes He does

Jesus loves me, this I know
4 the bible tells me so
little ones to Him belong
they are weak but He is strong

Search This Blog